Vedtægter for Ødsted/Jerlev Lokalråd

Reviderede vedtægter godkendt på generalforsamling 22. marts 2022

§ 1 Formål
Rådets navn er Lokalrådet for Ødsted & Jerlev Sogne.

Det er Lokalrådets formål at være bindeled mellem Ødsted & Jerlev Sogne og Vejle Kommune.

Rådets opgave er at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen samt varetage sognenes interesser i samarbejde med overordnede myndigheder.

Lokalrådet vil kunne foretage indsamling og andre indtægtsgivende aktiviteter og anvende midler til forskønnelse og udvikling af lokalområderne

Lokalrådet skal indkalde til mindst 1 årligt borgermøde, samt forestå valghandlingerne og valg af folkevalgte medlemmer til lokalrådet.

Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik.

§ 2 Afgrænsning
Lokalrådets virkeområde er Ødsted & Jerlev Sogne, Vejle Kommune.

§ 3 Lokalrådets sammensætning
Lokalrådet består af 7 medlemmer, som vælges ved offentlig valghandling for en periode på 2 år. På skift er 3 og 4 medlemmer på valg. Lokalrådet skal være repræsenteret af mindst 2 medlemmer fra hvert sogn.

Der vælges endvidere 2 suppleanter, der kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret.

§ 4 Generalforsamling
Lokalrådet forestår, at der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel.

Generalforsamlingen afholdes årligt i perioden 01/01 - 01/04 med følgende dagsorden:


 Valg af dirigent
 Valg af 2 stemmetæller
 Lokalrådets beretning
 Behandling af indkomne forslag
 Forelæggelse af årsregnskab
 Valg til Lokalrådet (vælges for 2 år). Hvert andet år er henholdsvis 3 og 4 medlemmer samt 1 suppleant på valg
 Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
 Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres i lokale medier samt på Lokalrådets hjemmeside senest 14 dage før mødets afholdelse.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Når mindst 50 borgere skriftligt anmoder bestyrelsen for Lokalrådet om afholdelse af et ekstraordinært møde med begrundet dagsorden, skal indkaldelse hertil ske senest 1 måned efter modtagelsen.

§ 5 Valg til lokalråd
Valgbar er enhver der har fast bopæl i Ødsted & Jerlev Sogne, og som er fyldt 18 år, og samme personer er stemmeberettigede.

Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har direktørstatus i Vejle kommune, kan ikke vælges til Lokalrådet.

§ 6 Ansvar
Lokalrådet ledes af bestyrelsen og i forbindelse med indgåelse af skriftlige aftaler, kan 2 medlemmer af bestyrelsen tegne Lokalrådet.

Senest 1 måned efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med en kontaktperson til Vejle Kommune, kasserer og sekretær. Bestyrelsens sammensætning meddeles til Vejle Kommune.

Lokalrådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.

Rådets møder er åbne.

Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Det påhviler ikke rådets medlemmer nogen form for personlig hæftelse.

Hvis der besluttes indsamling og anvendelse af midler til forskønnelse og udvikling af lokalområdet evt. under Landsbyprogrammet, besluttes det samtidig om det er Jerlev eller Ødsted området (evt. begge) beslutningen drejer sig om. Midlerne kan kun anvendes til det lokalområde de er indsamlet til. Sådanne midler regnskabsføres særskilt og placeres på særskilt konto i bank og kan ikke indgå i lokalrådets almindelige drift. 

§ 7 Kassereren
Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler, herunder de særskilte midler til forskønnelse mv. 

Regnskabet følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab forelægges Lokalrådet ved det første møde efter regnskabsafslutningen.

Der søges tilskud til Lokalrådets drift hos Vejle Kommune.

Regnskabet skal godkendes af Vejle Byråd.

§ 8 Sekretæren
Sekretæren skal føre beslutningsprotokol over møderne.

§ 9 Vedtægtsændringer
Ændringer af Lokalrådets vedtægter skal ske på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Indkaldelse sker efter bestemmelserne i § 4.

Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Vejle Byråd.

§ 10 Ophævelse
Lokalrådet kan nedlægges på et ekstra ordinært møde med kun dette ene punkt på dagsordenen, og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Lokalrådets formue ved eventuel nedlæggelse skænkes til almene formål i lokalområdet Ødsted & Jerlev Sogne. De særskilte midler til forskønnelse mv. tilfalder alene almene formål i det lokalområde de er indsamlet til. 

§ 11 Eksklusion
Modarbejder et medlem foreningen, kan vedkommende, efter at have haft lejlighed til at udtale sig på et årsmøde, ekskluderes af foreningen, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Således revideret og vedtaget på Lokalrådets generalforsamling den 22.3.2022